Coronavirus: Forbud mod besøg

 

For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboerne.

BESØGSFORBUDDET GÆLDER ALLE.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge beboere og forældre, der besøger egne mindreårige børn.

Har du andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på afdelingen, så skal du kontakte: Ann Spooredonk på: 2360 6702.

Læs om baggrunden for det landsdækkende besøgsforbud på www.rm.dk

 

Sønderparken er et højt specialiseret botilbud med døgndækning. Tilbuddet er fortrinvist er rettet mod yngre mennesker, som på grund af svær psykisk sygdom ikke kan tage vare på deres eget liv i en periode. 

Sønderparkens tilbud er recoveryorienteret og arbejder udfra en psykosocialt rehabiliterende tilgang til beboerne. 

På Sønderparken støtter vi vore borgere i at bo, leve sundt, opbygge netværk og i at deltage i aktiviteter, træning, undervisning eller i arbejdspraktik. Målet er, at borgerne opnår livskvalitet via mestring af eget liv og aktiv deltagelse i samfundet.

For at opnå den bedst mulige psykosociale rehabilitering foretager Sønderparken en højt specialiseret afdækning af  nye borgeres grundlæggende vanskeligheder, funktionsniveau og behov.

Vi udbyder dels døgntilbud dels dagtilbud med aktivitet og samvær. Desuden udbyder vi psykosocial træning.

Forindgang - SP

Sønderparken udbyder særlige tilbud til mennesker med  svære spiseforstyrrelser, især anoreksi og bulimi, som har behov for psykosocial rehabilitering for at mestre et hverdagsliv.
Da spiseforstyrrelser ofte er en del af et større problemkompleks, ligger vores fokus i rehabiliteringsarbejdet i forståelsen af det hele menneske og dets samspil med sine omgivelser.

Vi arbejder efter Socialstyrelsens nationale retningslinjer for borgere med svære spiseforstyrrelser.

I tæt samarbejde med Holmstrupgård, leverer Sønderparken VISO-ydelser på området for spiseforstyrrelser. 

Den overordnede målsætning

På Sønderparken er den enkeltes liv og behov i fokus, når vi tilrettelægger den rehabiliterende og/eller kompenserende støtte.

Med udgangspunkt i den kommunale bestilling tilrettelægger vi sammen med borgeren en dagligdag, der tilgodeser borgerens behov og tager de nødvendige hensyn. Målet er dels at skabe de bedste forudsætninger for at træne og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen, dels at den enkelte oplever at komme sig i overensstemmelse med sine egne drømme og værdier (recovery).

Vi har fokus på borgerens opfattelse af sig selv som aktiv deltagende samfundsborger, med alt hvad der hører til af pligter og rettigheder.