Sønderparken

Sønderparken er et højt specialiseret botilbud med døgndækning. Tilbuddet er fortrinvist rettet mod yngre mennesker, som på grund af svær psykisk sygdom ikke kan tage vare på deres eget liv i en periode. 

Sønderparkens tilbud er recoveryorienteret og arbejder udfra en psykosocialt rehabiliterende tilgang til beboerne. 

På Sønderparken støtter vi vore borgere i at bo, leve sundt, opbygge netværk og i at deltage i aktiviteter, træning, undervisning eller i arbejdspraktik. Målet er, at borgerne opnår livskvalitet via mestring af eget liv og aktiv deltagelse i samfundet.

For at opnå den bedst mulige psykosociale rehabilitering foretager Sønderparken en højt specialiseret afdækning af  nye borgeres grundlæggende vanskeligheder, funktionsniveau og behov.

Vi udbyder dels døgntilbud dels dagtilbud med aktivitet og samvær. Desuden udbyder vi psykosocial træning.

På Sønderparken tilbyder vi rehabiliterende indsatser til følgende målgrupper:

  • Borgere med svære spiseforstyrrelser
  • Borgere med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Borgere med personlighedsforstyrrelser
  • Borgeren med psykiatri og somatisk kompleksitet 

Sønderparken udbyder særlige tilbud til mennesker med  svære spiseforstyrrelser, især anoreksi og bulimi, som har behov for psykosocial rehabilitering for at mestre et hverdagsliv.
Da spiseforstyrrelser ofte er en del af et større problemkompleks, ligger vores fokus i rehabiliteringsarbejdet i forståelsen af det hele menneske og dets samspil med sine omgivelser.

I ELF er der stort fokus på, hvordan vi støtter beboerne til at være i samspil med hinanden på en måde, som skaber mulighed for udvikling og læring pga. samspillet mellem beboeren og deres miljø. Her støtter man hinanden gennem håb, genkendelse, samhørighed og åbenhed. Dette arbejdes der bl.a. med i den  psykopædagogiske mestringsgruppe:

Se mestringsruppens pjece her 

Vi arbejder efter Socialstyrelsens nationale retningslinjer for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Hyggehjørne på Sønderparken

Den overordnede målsætning

På Sønderparken er den enkeltes liv og behov i fokus, når vi tilrettelægger den rehabiliterende og/eller kompenserende støtte.

Med udgangspunkt i den kommunale bestilling tilrettelægger vi sammen med borgeren en dagligdag, der tilgodeser borgerens behov og tager de nødvendige hensyn. Målet er dels at skabe de bedste forudsætninger for at træne og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen, dels at den enkelte oplever at komme sig i overensstemmelse med sine egne drømme og værdier (recovery).

Vi har fokus på borgerens opfattelse af sig selv som aktiv deltagende samfundsborger, med alt hvad der hører til af pligter og rettigheder.