Sønderparken er et højt specialiseret botilbud med døgndæknig. Tilbuddet er fortrinvist er rettet mod yngre mennesker, som på grund af svær psykisk sygdom ikke kan tage vare på deres eget liv i en periode. 

Sønderparkens tilbud er recoveryorienteret og arbejder udfra en psykosocialt rehabiliterende tilgang til beboerne. 

På Sønderparken støtter vi vore borgere i at bo, leve sundt, opbygge netværk og i at deltage i aktiviteter, træning, undervisning eller i arbejdspraktik. Målet er, at borgerne opnår livskvalitet via mestring af eget liv og aktiv deltagelse i samfundet.

For at opnå den bedst mulige psykosociale rehabilitering, foretager Sønderparken en højt specialiseret afdækning af  nye borgeres grundlæggende vanskeligheder, funktionsniveau og behov.

Vi udbyder dels døgntilbud dels dagtilbud med aktivitet- og samvær. Desuden udbyder vi psykosocial træning.

Forindgang - SP

Sønderparken udbyder særlige tilbud til mennesker med  svære spiseforstyrrelser, især anoreksi og bullimi, som har behov for psykosocial rehabilitering for at mestre et hverdagsliv.
Da spiseforstyrrelser ofte er en del af et større problemkompleks, ligger vores fokus i rehabiliteringsarbejdet i forståelsen af det hele menneske og dets samspil med sine omgivelser.

  • ELF (Et Liv til Forskel) udbydes som et gruppebaseret tilbud. 
  • IRIS (Individuelt Rehabiliterende Indsats) udbydes som et individuelt tilbud.

Vi arbejder efter Socialstyrelsens nationale retningslinjer for borgere med svære spiseforstyrrelser.

I tæt samarbejde med Holmstrupgård, leverer Sønderparken VISO-ydelser på området for spiseforstyrrede. 

Den overordnede målsætning

På Sønderparken er den enkeltes liv og behov i fokus, når vi tilrettelægger den rehabiliterende og/eller kompenserende støtte.

Med udgangspunkt i den kommunale bestilling, tilrettelægger vi sammen med borgeren en dagligdag, der tilgodeser borgerens behov og tager de nødvendige hensyn. Målet er dels at skabe de bedste forudsætninger for at træne og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen, dels at den enkelte oplever at komme sig i overensstemmelse med sine egne drømme og værdier (recovery).

Vi har fokus på borgerens opfattelse af sig selv som aktiv deltagende samfundsborger, med alt hvad der hører til af pligter og rettigheder.

Driftsparagraffer

  • Døgnpladser SEL §§ 107-108
  • Dagtilbud SEL §104
  • Serviceydelser SEL §§ 83-87

Kontakt

Søndergade 21
8783 Hornsyld
7847 6450

Afdelingsleder
Peter Tanghus
Peter Tanghus
3053 6314

Koordinator
Ann Spoorendonk

Ann Spoorendonk
 23606702

Koordinator
Mette Brinch-Møller
Mette Brinch-Møller
2434 7426