Målgruppe 1:

 
Borgere med komplekse psykiske sygdomme, som har betydelig nedsættelse af funktionsevnen og forringet livskvalitet, og som ikke kan bo i egen bolig som følge af fx

  • skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs psykose eller en anden svær psykisk sygdom
  • personlighedsforstyrrelse, der i betydelig grad har indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau fx i form af selvskadende adfærd
  • har en dobbeltdiagnose i form af en psykisk sygdom og et aktivt misbrug
  • symptomer og adfærd svarende til en psykisk sygdom, herunder socialt handicap
  • behov for afklaring og udredning af den psykosociale indsats

Ovenstående vil ofte være kombineret med andre problemstillinger eller sygdomme som fx

  • afhængighed/ misbrug af rusmidler
  • problemskabende adfærd
  • somatiske sygdomme
  • retspsykiatriske problematikker (dom til behandling, varetægtssurrogat)

Der er tale om borgere, der har svært ved at fungere alene, og som skal have betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge. Borgerne har ofte haft et liv præget af mange forskellige opholdssteder.

 

Målgruppe 2: 

Borgere med Huntingtons sygdom og deraf følgende behov for døgndækkende botilbud.

Aldersgruppen er fra 18 år.Aldersgruppen er fra 18 år, og det individuelle tilrettelagte tilbud vil oftest være på Blåkærgård eller Tangkær